Jump to content

Základní informace o Žíkovské oboře


    Žíkovská obora se nachází západně od obce Lhotka u Radnic na Rokycansku v Přírodním parku Horní Berounka. Svoji výměrou, necelými 200 ha, zaujímá třetí nej-větší oborní chov v Plzeňském kraji. Držitelem i uživatelem této obory je společnost Žíkovská obora, s.r.o. Uvedená společnost současně vykonává také právo myslivosti v sousední vlastní volné honitbě, jejímž středem je právě zmíněná obora.

    Žíkovská obora byla pojmenována podle dvora Žíkov, který zde kdysi stával. Na základě historických podkladů se předpokládá, že tato lokalita byla využívána jako obora již v minulosti (dochované názvy např. Na Oboře, U Vrat, atd.).

    Jelikož se obora nachází nad řekou Berounkou, terén    je členitý s četnými stržemi     a roklemi. Západní hranice obory kopíruje údolní nivu Berounky a jižní hranice je   tvořena údolím Žabího potoka. Žíkovská obora byla dokonče-na někdy koncem roku 1999 a později roku 2002 uznána rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.    

                                              

    Zhruba 150 ha, z celkové výměry, zaujímají pozemky určené k plnění funkcí lesa. Najdeme zde převážně jehličnaté dřeviny s dominancí smrku. Z listnáčů je poměrně četně zastoupen dub, buk a méně také topol, olše a některé ovocné stromy. Zbytek plochy připadá na zemědělskou půdu s trvalými travními porosty a loukami osetými vojtěškou a také pastevními směskami. Tyto  louky jsou pravidelně koseny tak, aby  zvěř měla dostatek pastvy.

    Základem oborního plotu o délce 10 km jsou betonové sloupky, na nichž je zavěšeno oborní pozinkované pletivo o výšce 2 metry. 


    K přikrmování zvěře jsou v oboře postaveny dva hlavní seníky a dostatečné množství krmelců.                                                                                                                                               

    Do krmelců se zvěři předkládá luční seno, senáž a z jadrných krmiv oves a ječmen. V zimním období se zvěři přidává siláž, kukuřice a některá dužnatá krmiva (hlavně jablka a mrkev). Aby měla zvěř dostatek klestu k ohryzu a nezpůsobovala příliš velké škody, provádí se v zimních měsících prořezávky borových výsadeb a též výchovné těžby. S přikrmováním se začíná až po spasení přirozené pastvy, zatímco jádro je podáváno již od brzkého podzimu. V oboře je rozmístěno zhruba 20 slanisek s kamennou solí a medicinálními lizy. Vodu do obory přivádí Žabí potok, který zásobuje kaskádovitě vybudované rybníky. 

    V západní části obory se nachází zrekonstruovaná hospodářská usedlost, kde je možné ubytovat lovecké hosty.